Hỗ Trợ Đa Văn Hóa / Các Chương Trình Giao Lưu & Thông Hiểu Quốc Tế

Hỗ Trợ Đa Văn Hóa

Hướng đến xây dựng một tỉnh thành đa văn hóa nơi mọi người có thể sống thoải mái. Trung tâm chúng tôi tổ chức các lớp học tiếng Nhật, thực hiện tư vấn về các vấn đề trong sinh hoạt hằng ngày và nhiều dịch vụ khác.

[Hỗ Trợ Đa Văn Hóa]

 

Thông Hiểu Quốc Tế

Các dự án do trung tâm thực hiện có mục đích nuôi dưỡng và thúc đẩy nhận thức, hiểu biết quốc tế cần thiết cho một tỉnh thành đa văn hóa.

[Thông Hiểu Quốc Tế]

 

Giao lưu quốc tế

Hướng dẫn về giao lưu quốc tế của chính quyền tỉnh Tokushima và chính quyền các địa phương khác.

[Giao lưu quốc tế]