Hợp đồng đó có phải hợp đồng mua hàng định kỳ hay không?