Các vấn đề rắc rối với người quen qua mạng internet đang gia tăng