Danh Sách Các Trung Tâm Tư Vấn Dành Cho Người Nước Ngoài (Tiếng Việt) đã được công bố.

公開日 2020年02月05日

更新日 2020年02月05日

 

Danh Sách Các Trung Tâm Tư Vấn Dành Cho Người Nước Ngoài (Tiếng Việt) đã được công bố.

 

Ngày đăng: ngày 4 tháng 2 năm 2020

 

Tại Trung Tâm Tư Vấn Giám Sát Hành Chính Tokushima, Danh Sách Các Trung Tâm Tư Vấn Dành Cho Người Nước Ngoài  (Tiếng Việt) đã được công bố

 

 

Như vậy, Danh Sách Các Trung Tâm Tư Vấn Dành Cho Người Nước Ngoài đã được công bố bao gồm 4 ngôn ngữ: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (giản thể), tiếng Việt.

 

Xin tham khảo các đường dẫn tại đây:

 

http://www.soumu.go.jp/kanku/shikoku/tokushima/gaikokujin_soudanmadoguchi_japanese.html

Danh Sách Các Trung Tâm Tư Vấn Dành Cho Người Nước Ngoài (tiếng Nhật)

http://www.soumu.go.jp/kanku/shikoku/tokushima/gaikokujin_soudanmadoguchi_english.html

Danh Sách Các Trung Tâm Tư Vấn Dành Cho Người Nước Ngoài (tiếng Anh)

http://www.soumu.go.jp/kanku/shikoku/tokushima/gaikokujin_soudanmadoguchi_chinese.html

Danh Sách Các Trung Tâm Tư Vấn Dành Cho Người Nước Ngoài (tiếng Trung Quốc – giản thể)

https://www.soumu.go.jp/kanku/shikoku/tokushima/gaikokujin_soudanmadoguchi_Vietnamese.html

Danh Sách Các Trung Tâm Tư Vấn Dành Cho Người Nước Ngoài (tiếng Việt)