CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI VIỆC LÂY NHIỄM BỆNH CORONA