Cách xử lý liên quan đến người nước ngoài gặp khó khăn trong việc trở về nước